0730191584 [email protected]

2. Descrierea documentelor prevăzute în tabel:
a) cerere-tip;
b) autorizația de construire;
c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului — original;
d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de
securitate dacă apar modificări față de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obținerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;
e) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea
cerinței „securitate la incendiu”, din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic — P.Th. și detalii de execuție;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea
cerinței „securitate la incendiu”, și, după caz, detalii de execuție, cuprinzând situația propusă;
h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, ale instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței securitate la incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. și detalii
de execuție;
i) schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare
P.Th. și detalii de execuție;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după
caz, pentru instalațiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. și detalii de execuție;
k) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, scheme electrice și de
acționare a instalației etc., după caz, pentru instalațiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. și detalii de execuție;
l) schema-bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pentru instalațiile de detectare, semnalizare și
alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. și detalii de execuție;
m) relevee la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează,
după caz, modificările propuse;
n) dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calității lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calității
lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”;
o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații la fazele de proiectare proiect tehnic —
P.Th. și detalii de execuție;
p) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
q) lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor
care au performanțe de comportare la foc;
r) plan al amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz;
s) planul de evacuare a persoanelor;
t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia sau copii
ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări;
u) schema instalației și plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu
au survenit modificări;
v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanțele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate și alte instalații, construcții
sau obstacole subterane;
w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al rețelei de hidranți exteriori;
x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate și plan cu zonarea EX;
y) opis cu documentele depuse.

Share This